Forretningsbetingelser

MAARE ADVOKATANPARTSSELSKAB
(Pr. juni 2014)

MAARE Advokatanpartsselskab anvender nedenstående standardiserede forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave og juridisk bistand samt eventuelle andre ydelser, der leveres af MAARE Advokatanpartsselskab, med mindre andet skriftligt aftales. Forretningsbetingelserne indeholder bestemmelser om lovvalg og værneting.

MAARE Advokatanpartsselskab er etableret på følgende adresser:

Slotsgade 21
5000 Odense C

Rosengården 14A, 1. tv.
1174 København K

MAARE Advokatanpartsselskab kan kontaktes på
telefonnummer +45 66 11 80 00
e-mailadresse: info@maare-advokater.dk

MAARE Advokatanpartsselskab ledes af advokat Ole Maare (H), som tillige er ultimativ indehaver og ansvarlige partner.
MAARE Advokatanpartsselskabs CVR-nummer er: 31 58 82 94.
MAARE Advokatanpartsselskab, (herefter MAARE)  er organiseret som anpartsselskab.

1. Udførelse af opgaver

Advokaterne hos MAARE er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Advokaterne hos MAARE er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærtilsyn og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

2. Forundersøgelse af evt. interessekonflikter.

Ved opstart af en sag undersøger MAARE om det er muligt at påtage sig opgaven.
Dette er i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, og forsøger fra første færd at sikre, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. MAARE påtager sig ikke sager, der indebærer interessekonflikt mellem firmaets klienter eller andre relevante typer af interessekollisioner.
Undersøgelsen sker som udgangspunkt på baggrund, af de fra klienten modtagne oplysninger om navne på øvrige i sagen involverede parter.
Vi hjælper naturligvis altid med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå en klient med et opdrag af ovenstående grunde.

3. Aftalebrevet.

Ved modtagelse af opgaver udarbejdes aftalebrev til vores klienter, hvori omfanget og karakteren af MAARES arbejde er beskrevet.

4. Identitetsoplysninger og hvidvaskningsloven.

MAARE er som advokatfirma undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).
Hvidvaskningslovens bestemmelser betyder, at vi skal indhente oplysninger om alle klienters identitet.

For fysiske personer skal vi modtage oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for klientens identitet skal vi modtage kopi af pas eller kørekort.

For selskaber og andre juridiske personer skal vi kende cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans ultimativt kontrollerer den juridiske person.

5. Honorar og fakturering

MAAREs honorar er som udgangspunkt ansat på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag, herunder;

• Den tid, der er medgået ved sagsbehandlingen;
• Graden af erfaring og uddannelse hos de medarbejdere der har behandlet sagen;
• Arbejdets omfang, kompleksitet og indre forhold;
• Størrelsen af de aktiver/værdier som opgaven har vedrørt;
• Det medansvar som MAARE har som rådgiver i sagen;
• Om opgaverne har nødvendiggjort indsats under tidspres;
• Den interesse og betydning sagen repræsenterer for klienten;
• Krævende og ekstraordinære omstændigheder, der findes rimelige at inddrage i honoreringskravet.
• Sagens opnåede resultat

Såfremt klienten opfordrer til det, giver vi gerne en vurdering af en opgaves forventelige omfang og det dermed omtrentlige honorar. Ved helt enkle og mindre sager, hvor sagens omfang er forudseelig, kan MAARE i enkelttilfælde give en samlet pris på hele opgaven.

Ved mere komplekse og omfangsrige sager kan dette sjældent lade sig gøre, ligesom at vurderinger og honoraroverslag vil være behæftet med ganske betydelig usikkerhed. I sådanne sager orienterer vi til gengæld løbende klienten om vores tidsforbrug.

Den medarbejder, der er ansvarlig for sagen, vil altid foretage kontrol af, om det beregnede honorar er passende.

Faktureringen af vores honorar sker som udgangspunkt månedsvis og med 8 dages betalingsfrist. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser, og sagen fremmes efter afgivelse af rykker til inkasso.

Klienters ønsker om særlige afregningsprocedurer imødekommes i videst muligt omfang. Afregning af sagen sker som udgangspunkt ved a’conto-afregning hver måned, med et forholdsmæssigt beløb i forhold til vurderingen af sagens samlede honorar eller faktisk afholdt tidsforbrug, samt en aktivitetsoversigt.

Ved sagens afslutning fremsendes evt. slutafregning og afregningsnota.

I timetaksterne angivet ovenfor indgår ikke positive udlæg, herunder retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med indhentelse af attester mv., transportomkostninger, eventuelle omkostninger til oversættelse, større kopierings- og forsendelsesudgifter, eksterne transmissionsudgifter, forplejning, udgifter til forbindelsesadvokat m.v.

Retsafgift vil i givet fald blive beregnet på baggrund af sagens økonomiske værdi, der p.t. ikke kan opgøres. Tilsvarende vil der forfalde en såkaldt berammelsesafgift, når sagen i givet fald berammes til hovedforhandling.

6. Forudbetaling – depositum

MAARE har vedtaget retningslinjer for klienters indbetaling af depositum og løbende afregning.

Retningslinjerne indebærer, at arbejde i visse tilfælde ikke må påbegyndes, før der er deponeret et beløb til sikkerhed for vores honorar og eventuelle udlæg, eller før fremsendte fakturaer er blevet honoreret ved effektiv betaling.

Ved udlæg og andre omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling. I visse typer sager anmoder MAARE om et depositum til dækning af hele eller dele af de omkostninger og det honorar sagen forventes at indebære.

Forudbetalinger og depositum er klientmidler og indsættes på MAAREs klientkonto, og kan anvendes til udligning af faktura og dækning af omkostninger med mindre andet er aftalt.

7. Fortrolighed

Alle medarbejdere hos MAARE er underlagt tavshedspligt jf. de advokatetiske regler. Vi behandler naturligvis alle oplysninger, der modtages fra klienter med den påkrævede diskretion og fortrolighed.

Hos MAARE lægger vi stor vægt på at overholde vores pligt til at behandle oplysninger og dokumenter modtaget fra klienter fortroligt. MAAREs hverv for klienter betyder, at medarbejdere ofte kommer i besiddelse af en konkret viden, der kan have betydning for prisen på aktiver af forskellig slags, herunder evt. værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et autoriseret marked.

I overensstemmelse med lov om værdipapirhandel m.v. har MAARE udarbejdet interne regler der skal forhindre, at fortrolig viden er tilgængelig for andre end dem, der har et behov for det i klientens eller sagens interesse.

I de interne regler er bestemt, at medarbejdere, der kommer i besiddelse af fortrolig viden, kun må videregive intern viden til andre i firmaet, hvis disse har behov for dette enten som led i sagsbehandlingen, eller hvis den er af betydning, når råd indhentes hos andre rådgivere. Som supplement til den almindelige tavshedspligt, der gælder i firmaet, er det endvidere præciseret, at intern viden ikke må tilflyde personer uden for firmaet, medmindre disse som led i sagsbehandlingen har behov for oplysningerne.

8. Insiderhandel

Samtlige medarbejdere hos MAARE er omfattet af vores interne insiderregler, som skal forhindre insiderhandel, og som indebærer forbud mod enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

9. Ansvarsbegrænsning og forsikring

MAARE er ansvarlig for den leverede juridiske bistand og rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. MAAREs ansvar er dog ved såvel simpel som grov uagtsomhed beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af MAAREs ansvarsforsikring. Dækningssum kan oplyses ved forespørgsel, men udgør som minimum de fastsatte minimumssummer.

MAARE er ansvarsforsikret i Codan A/S, som også har stillet MAAREs garantiordning. Alle advokater hos MAARE er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning. Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af MAARE uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

MAARE, partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre indirekte tab.

10. Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som MAARE frembringer, tilhører som udgangspunkt MAARE, medmindre andet er aftalt med klienten.

11. Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter advokatsamfundets regler og indsættes på særskilt klientkonti. Tilskrevne renter fra klientkonti tilskrives klienten.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem klient og MAARE skal løses i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik